Sản phẩm

Ngành nghề chính của Công ty chuyên doanh trong lĩnh vực cao su, bao gồm: trồng cây cao su, thu mua mủ nguyên liệu,chế biến xuất khẩu và các chế phẩm công nghiệp cao su.

  • Cao su hỗn hợp SVR 10
  • Cao su hỗn hợp SVR 3L
  • Cao su thiên nhiên SVR 10
  • Cao su thiên nhiên SVR 3L