Lien he

Địa chỉ:
Ấp 6, xã Tân Long, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
email:maivinhcompany@gmail.com
skype: maivinhcompany
yahoo: maivinhcompany@yahoo.com

Điện thoại: 0650-3552909

Fax: 0650-3552999

Gửi Email

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.

Thông tin khác

Thông tin khác: